25, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

తగువిధమున నను దయచూడవయా


తగువిధమున నను దయచూడవయా
పగవాడను కాను భగవంతుడా

ఎఱుగను నిగమము లెఱుగను నియమము
లెఱుగను ధర్మము లేతీరో
యెఱుగను బ్రతుకున నించుక సుఖమును
కఱకఱి బెట్టెడు కాల మెపుడు నను

జగములన్నిటిని తగ సృష్టించిన
జగదీశ్వరుడవు సర్వులకు
తగిన సుఖములను దయచేయుదువే
తగనా నాకును దయచేయ వది

ఇనకుల పతివై యీశ్వర యుడుతను
కనికరించితివి కాదా నా
మనవిని వినుటకు మాత్రము బెట్టా
నిను మరువని వాడనుగా రామా