12, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

చింతితసుఖసౌభాగ్యకర శ్రీరామజయం


చింతితసుఖసౌభాగ్యకర శ్రీరామజయం శ్రీరామజయం
చింతాశోకవినాశకర శ్రీరామజయం శ్రీరామజయం

సురగణవందిత చిన్మయరూప వరదాయక శ్రీరామజయం
నరపతియజ్ఞఫలోదయ రూప నారాయణ శ్రీరామజయం
వరమునియజ్ఞప్రవర్తక రూప వరవిక్రమ శ్రీరామజయం
నిరుపమహరకోదండఖండన సురుచిరభుజ శ్రీరామజయం

ఖరదూషణముఖసర్వసురారిగర్వాంతక శ్రీరామజయం
శరనిథిగర్వవిమర్దనమహదాశ్చర్యవిక్రమ శ్రీరామజయం
పరదారాపహరణలోలుప రావణదండన శ్రీరామజయం
వరసాకేతపురాధినాథ సర్వార్థప్రద శ్రీరామజయం

ధరణీతనయానిత్యార్చితపద ధర్మాకృతి శ్రీరామజయం
పరమమునీంద్రసమర్చితతత్త్వ పరమాత్మ శ్రీరామజయం
పరమమనోహరపావన నామ భక్తసేవ్య శ్రీరామజయం
కరుణావరుణాలయ జగదీశ యఖండకీర్తి శ్రీరామజయం