11, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

కడుగడు వింతాయె కమలేక్షణ


కడుగడు వింతాయె కమలేక్షణ నీ
కొడుకుల పను లిట్లు కూడని వాయె

ముది మదిదప్పి యొక ముద్దుల కొడుకు
మది నిన్నెంచనట్టి మనిషికి భోగము
వదలక నిను గొల్చు వారికి కష్టము
నుదుటను లిఖియించు నిది యేమయ్య

మదమున మరి యొకడు మానక భక్తుల
హృదయములను బట్టి యేర్చుచు నుండు
మదనుని చెయ్వులు మాన్పవు నీవైన
నిది యేమి వింతయో యేమందు మయ్య

ముదమున కొడుకులని మురియుదువే కాక
వదలబో రయ్య నీ భక్తులు వారిని
విదులు నీ రామమంత్ర మది మదినిలిపి
మదనుని బ్రహ్మను నదలించేరు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.