6, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

ఏమి వేడితే వా డీయ నన్నాడే


ఏమి వేడితే వా డీయ నన్నాడే
ఓ మనసా తలపవు రాముని నీవు

విడువ కవే తప్పులతో విసిగించు చున్నావా
చెడు పనులు చేయకు మని చెప్పలేదా వాడు
కడగి పదేపదే నిను కరుణించ లే ననడా
నడువవు మంచి దారిని నమ్మరాని మనసా

తరచు సంపదల నడిగి తలనొప్పి తెచ్చావా
పరమాత్ముని దయముందు పాడు సంపద లెంత
నిరుపమాన మైన సిరి హరిదయామృత మని
తిరముగా నమ్మవుగా తింగర మనసా

అడిగితే మోక్ష,మైన నతడీయ నన్నాడా
అడుగరాని వడుగ కది యడిగిచూడ రాదటే
జడతవీడి రామా యని జపము చేయరాదటే
కడుమంచి వాడు కదా కనికరించు మనసా