2, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

పరమాత్మునకు నీవు పట్టపురాణివి


పరమాత్మునకు నీవు పట్టపురాణివి
సిరివి నీకు మ్రొక్కెదము సీతమ్మతల్లి

ద్వారపాలకుల గతి తలక్రిందులైన వేళ
ఊరడించి వారికై మీరిరువురును
ధారుణిపై వెలసి సీతారాములై నారు
కారుణ్యము కలవారు కదా తల్లిదండ్రులు

దేవుళ్ళైనను మీకు తిప్పలెన్నో తప్పలేదు
జీవులము తప్పునా చిక్కులు మాకు
మీ వలె కష్టములను మించు నంత వారమా
కావవలె మముగూడ కరుణతో మీరు

తల్లి సిఫారసులేక తండ్రి పూనుకొనడుగా
యుల్లము రంజిల్ల నీ వుదధిశాయికి జెప్పి
యెల్లకష్టముల దీర కొల్ల వరములిప్పించి
చల్లగా చూడవమ్మ చాల మ్రొక్కేమమ్మ