13, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

పది కాదురా నీకు వందకంఠము లున్న


పది కాదురా నీకు వందకంఠము లున్న
వదలనురా ఓరి రావణ యనె రాముడు

ధర్మమే వచ్చి నీ తలలన్ని తరగునని
కర్మపాశబధ్ధుడవై కననైతివి
నిర్మలులగు సాధ్వుల నిర్దోషుల ఋషుల
దుర్మార్గముగ చెనకి దోషివైతివి నీవు

నీ పాడు  తలలను నిశ్చయంబుగ నేడు
కాపాడు వాడెవడు కఠినాత్ముడ
పాపాత్ముడా నీదు పదితలల పదిమార్లు
తాపమే తీరగ తరిగిపోసెద నిదే

గాసిపెట్టితివి నన్నుఖలుడ కాలము తీరె
చేసితి వపకారము శిక్షతప్పునె
వేసితి బ్రహ్మాస్త్రమిది విడువ దుసురులూడ్వక
రోసము నినుజంపక రూపరు విధమేదీ