14, ఏప్రిల్ 2019, ఆదివారం

శ్రీరాముని గొప్పదనము చెప్ప నేనెంత


శ్రీరాముని గొప్పదనము చెప్ప నేనెంత
ఆ రాముడే జగతి కాధారమై యుండు

శ్రీరాముడే నాకు చేయందించెను
శ్రీరాముడే నా చింతలు తీర్చెను
శ్రీరాముడే నన్ను చేరదీసుకొనెను
శ్రీరాముడే నా చిత్తమున నిలచెను

శ్రీరాముడే నాకు చెలిమికాడాయెను
శ్రీరాముడే నాకు జీవనం బిచ్చెను
శ్రీరాముడే గాక వేరు చుట్టము లేడు
శ్రీరాముడే గాక వే రుదైవము లేడు

శ్రీరాముడే సకల జీవులకు గురువు
శ్రీరాముడే సదా సేవ్యు డందరకును
శ్రీరాముడే కదా శ్రీమహావిష్ణువు
శ్రీరామునే కొలువ సిధ్ధించును ముక్తి