10, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

పూవైనా ముల్లైనా పుట్టించిన దతడే


పూవైనా ముల్లైనా పుట్టించిన దతడే
చావైనా బ్రతుకైనా సంరక్షకు డతడే

సంతసమా సౌఖ్యమా చక్కగ వాడిచ్చినవే
అంతులేని ధుఃఖమా అదియును వాడిచ్చినదే
వింతయైన సృష్టి నెల్ల వెలయించిన వాడతడే
చెంతనే యుండి కంటికి చిక్కని వాడతడే

మేలైనా చేటైనా మేదిని నత డిచ్చినదే
కాలోచిత మైన దెల్ల కలిగించెడు వాడతడే
లోలోపల దాగియుండి లొల్లిపెట్టు వాడతడే
ఏ లోకపు జీవికైన నీశ్వరు డతడే

మొన్న రాముడనగ పుంసాంమోహను డైనది వాడే
నిన్న కృష్ణుడగుచు మన్ను తిని నవ్విన వాడతడే
అన్ని రూపములను తోచి యలరారు ఘను డతడే
ఎన్నగ జీవులకు ముక్తి నిచ్చువా డతడే

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.