2, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

లోకమున నందరును నాకు మిత్రులే


లోకమున నందరును నాకు మిత్రులే
లోకమున నందరును నీకు దాసులే

ఈ మిత్రుల లోన కొంద రేవేవో పలుకుదు
రేమని యెవరన్న నా కేమిటి కయ్య
ప్రేమింతురు మానుదురు భేదితము కాదు నా
ప్రేముడి యందరిపైన వెలయు నొకే రీతిగ

నీవు లేవను వారు నిన్ను కాదను వారు
నీ విశాలసృష్టిలో నెందరు లేరు
నీ వారు తిట్టినను నీకు పట్టింపు లేదు
నీ వందరి మంచినే భావించు చుందువు

దాసపోషకుడవైన దశరథాత్మజ నేను
దాసులలో నొకడనై తనరు వాడను
నా సరివారందరు నావారు మాయందు
కోసలేంద్ర భేదములు కొంచెమైన లేవు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.