5, ఏప్రిల్ 2019, శుక్రవారం

హాయి నీ స్మరణమం దమితమై యుండగ


హాయి నీ స్మరణమం దమితమై యుండగ
వేయేల నితరమెల్ల వెగటాయెను

అన్ని వేళలను స్మరణ మన్నదే వృత్తిగా
నన్ని యింద్రియ వృత్తు లడుగంటెను
అన్ని వేళలను నీయందు ధ్యాసతో కప్పు
కొన్న తనువు పైన ధ్యాస కొంచెమాయెను

నీ నామము నీరూపము నిత్యము ధ్యానించ
కాని దాయె నామరూపకలితప్రకృతి
నీ నిజతత్త్వ మొకటి నిక్కమై హృదినిండ
లోన నితరవిషయసమితి లుప్తమాయెను

నన్నేలు రాముడా నాదేవుడా నేను
తిన్నగా నీపైన దృష్టియుంచగను
ఉన్నవా లోకములు ఉన్నవా రేబవళ్ళు
ఉన్నది నీవొకడవే యన్నదాయెను

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.