29, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

మరల దూరం చేసి నన్ను ఏడ్పించకు

నేను
నీ ప్రపంచం లోనికి అడుగు పెట్టానో లేదో
నువ్వు
నా ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఆక్రమించుకున్నావు

నాకు
నీ‌ ప్రపంచం గురించి తెలిసింది స్వల్పం
నీకు
నా ప్రపంచం గురించి తెలుసు సమస్తం

నేను
నీ పాదాలను తప్ప దర్శించింది స్వల్పం
నీవు
నా అణువణువులోను నిండినది సత్యం

ఇప్పుడు
నే నంటూ ఒకడిని లేకుండా పోయాను
ఎప్పుడూ
లాగే నీతోనే ఉండాలను కుంటున్నాను

నాకూ
అదే చాలా ఇష్టంగా కనబడుతోంది
నీకూ
అదే ఉద్దేశం ఉన్నట్లు కనబడుతోంది

నాకు 
తిరిగి అనవసరమైన ఉనికి కల్పింకు
నీకు 
మరల దూరం చేసి నన్నుడ్పించకు


2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.