27, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

రాములవారి పాదుకలు

ఉ. రాములవారి పాదుకలు రాజ్యము చేసెను రామసత్కథన్
రాములవారి బాణమున రాజ్యము కల్గెను రామసత్కథన్
రాములవారి వాక్యమున రాజ్యము కల్గెను రామసత్కథన్
రాములవారి బాణమున రావణు డీల్గెను రామసత్కథన్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-4-24)