25, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

రామచంద్ర పరాత్పరా

మ.కో. రామచంద్ర పరాత్పరా అమరాధినాధ ప్రకీర్తితా
కామితార్థప్రదాయకా శుభకారణా జగదీశ్వరా
బాములోర్చుచు డస్సియుండిన వాడ నన్నిక బ్రోవరా
నా మనంబున నమ్మియుంటి ననాథనాథ జనార్దనా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-4-19)