4, జులై 2020, శనివారం

ప్రభవించుటే తప్పు వసుధపై నరుడు


ప్రభవించుటే తప్పు వసుధపై నరుడు
విభుని మరచి యుంట వేరొక్క తప్పు

సిరులకై యాశించి చెడుటొక్క తప్పు
చిరకాల ముండునా చెడిపోక తను వని
గురుతించక ఎగిరి కూలుట తప్పు
నరహరీ చూపవే కరుణ యిసుమంత

ఆలుబిడ్డల కంగలార్చుట తప్పు
మేలైన సౌఖ్యాలు మేని కెంతద్దినా
కాలమోర్వమి తెలియజాలమి తప్పు
కాలాంబుదశ్యామ కరుణించ వయ్య

శ్రీరామనామము చింతించుమన్న
ప్రారబ్ధమున జేసి పతితుడై తాను
చేరి పరుల సేవ చేయుట తప్పు
కారుణ్యమూర్తివై కాపాడ వయ్య