17, జులై 2020, శుక్రవారం

ఎవరిని పొగడేరో యెందుకు పొగడేరో


ఎవరిని పొగడేరో యెందుకు పొగడేరో
భువిని రాముడొక్కడే పొగడదగిన వాడు
 
కొందరు బంధువులను గొప్పగ పొగడేరు మరి
బందుగుడన రామునంత వాడెవ్వడుండును
కొందరు ధనవంతులను గొప్పగ పొగడేరు కన
నందరి ధనములును నారాము డిచ్చినవే

కొందరు పండితుల గొప్పగ పొగడేరుమరి
యందరి పాండిత్యములు నారాము డిచ్చినవే
కొంద రధికారులను గొప్పగ పొగడేరు మరి
యందరి యధికారములు నారాము డిచ్చినవే

కొందరు గురువులను గొప్పగ పొగడేరు కన
నందరు గురువులును నారాముని యంశలే
కొందరు దేవతలను గొప్పగ పొగడేరు మరి
యందరు దైవతములు నారాముని యంశలే