25, అక్టోబర్ 2023, బుధవారం

దేవుడండి దేవుడు


దేవుడండి దేవుడు దేవాధిదేవుడు
భావనాతీతు డగుచు పరగు దేవుడు

సురలనేలు దేవుడు చూడచక్కని దేవుడు
సురవైరులబట్టి యణచుచుండు దేవుడు

సురలకొఱకు నరలోకము జొచ్చినట్టి దేవుడు
తరణికులేశ్వరుడైన దశరథసుతుడు

మందహాసవదనుడు మధురమధురవచనుడు
ఇందీవరశ్యాము డరవిందాక్షుడు

వందారుభక్తలోకమందారుడు సకలముని
బృందములు పొగడునట్టి వేదవేద్యుడు

నిరుపమాన వీరుడు నిర్మలశుభచరితుడు
శరణాగతవత్సలు డగు జానకీపతి

వరములిచ్చు దేవుడు పరమునిచ్చు దేవుడు
మరలమరల మనము పొగడు మనరాముడు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.