6, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

ధరమీద నుత్తమోత్తమ వ్రతమేది


ధరమీద నుత్తమోత్తమ వ్రతమేది
నిరంతరహరినామస్మరణవ్రతమే

హరినామములు వేయియని విందుము
హరినామములు లెక్క కందవయ్య
మరి యటులైన నేను స్మరియింతును
హరినామముల వేడ్క నది చెప్పుము

వేయినామములైన వేడ్కమీర
హాయిగా వల్లించ టంతసులభమె
శ్రీయుతుననంతనామధేయు నెటుల
బాయని శ్రధ్ధతో భజియింతును

రామరామరామ యని రక్తి మీర
నీ మనసున తలచిన నిశ్ఛయముగ
నామసాహస్రకము నమ్మకముగ
యేమరక తలచినట్లే సుజనుడ