12, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

మాయావీ రావణా మాయలకే మాయ


మాయావీ రావణా మాయలకే మాయ హరి
మాయ నిన్ను పట్టిన మాట యెఱుగవే

వరమడిగెడు వేళ నరుల వానరులను విడచి
గరువముతో పలుకాడితివో
సరిసరి హరి నరుడై నిను చంపవీ లగునని
హరిమాయ నిన్నట్లడిగించెను

నీవేదో మాయపన్ని నేరుపు జూపింంచి
శ్రీవిభునే వంచించితివా
నీ వెఱ్ఱియేకాని నీవు మాయచేయుటేమి
ఆ విష్ణుమాయకే యగ్గమైతివి

కాలుడేమొ నలువమాట కాదనక విడచిన
కాలుని గెలిచిన ఘనతతోచ
కాలాత్మకుడైన హరి కకుత్స్థ రాముడైన
నేలాగు హరిమాయ యెఱుగనిచ్చు