4, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

చిన్న మాట కూడ నేను నిన్ననలేదే


చిన్నమాట కూడ నేను నిన్ననలేదే
నిన్నంతా యెందు దాగియున్నా వయ్యా

జీవుడు నీకొరకై చింతించు చుండునని
దేవుడ వగు నీకు తెలియ దందునా
నీవిట్లు దాగితివా నేనేమైపోదునో
భావించ విది నీకు భావ్యము కాదు

దాగియున్న వీడెంత తమకించునో యని
యోగీంద్రవంద్య నీ వూహించినావో
జాగుచేసి యొకరోజు సన్నగ నవ్వేవు
వేగించి నన్నిట్లు వేధించదగునా

యుగములుగ నిర్వురము నొకటిగా నున్నాము
జగములన్నీ మనము జమిలిగా తిరిగేము
తగునా నీవు దాగ దలచుటన్న మాట
నిగమవేద్య రామా నీకెట్లు బోధింతు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.