1, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

మరిమరి నీతో మాటలాడుటకు


మరిమరి నీతో మాటలాడుటకు
కరుణించవయా కాదనక

అన్నోదకముల నార్జించుటకని
తిన్నగ కన్నులు తెరువకమునుపే
ఎన్నో యోచన లెన్నో యుక్తులు
నన్నిటి మధ్యను నిన్ను మరచుటలు

నిన్ను తలచుకొను నిముషములోనే
నన్ను ముసురునే నానా చిక్కులు
యెన్నరానివై యెసగెడు నూహలు
నెన్నెన్నో మరిపించును రా నిను

ఎన్నో జన్మము లిట్లే గడచెను
మన్నించుమిది మలగెడులోన
సన్నుతాంగ శ్రీజానకీరమణ
యెన్నో నీకు విన్నవించవలె