12, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

ఎవ డీరాముం డెందుకు వీనిని


ఎవ డీరాముం డెందుకు వీనిని
భువి నీ మనుష్యులు పొగిడేరో

ఎవడా రాముం డెల్ల లోకముల
నెవడు సృజించెనో యెల్లవేళల
నెవడు భరించునొ యెఱుగు మాతడే
స్తవనీయుడు హరి సర్వేశ్వరుడు

ఎవడా రాముడు నవలామణుల
నవమానించెడి యారావణుని
దివిజవిరోధిని తెగటార్చుటకై
యవతరించిన భువనేశ్వరుడు

ఎవడా రాముం డెవనిం భక్తితో
పవలురేలును భజియించినచో
యవలీలగ భువి నఖిలజీవులకు
భవబంధమ్ములు వదలు నాతడే

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.