12, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

ఎవ డీరాముం డెందుకు వీనిని


ఎవ డీరాముం డెందుకు వీనిని
భువి నీ మనుష్యులు పొగిడేరో

ఎవడా రాముం డెల్ల లోకముల
నెవడు సృజించెనో యెల్లవేళల
నెవడు భరించునొ యెఱుగు మాతడే
స్తవనీయుడు హరి సర్వేశ్వరుడు

ఎవడా రాముడు నవలామణుల
నవమానించెడి యారావణుని
దివిజవిరోధిని తెగటార్చుటకై
యవతరించిన భువనేశ్వరుడు

ఎవడా రాముం డెవనిం భక్తితో
పవలురేలును భజియించినచో
యవలీలగ భువి నఖిలజీవులకు
భవబంధమ్ములు వదలు నాతడే