12, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

పరిహసించ రాదండీ హరిభక్తులను


పరిహసించ రాదండీ హరిభక్తులను
హరిభక్తులు కలగితే హరి యలిగేను

కలిమియున్న కట్టికుడిచి గంతులు వేయండి
బలముండిన గోదాల్లోపడి తన్నుకోండి
అలవికాని గరువముతో హరిభక్తుల చెనకితే
కలుగునెంతో పాపమని కాస్త తెలుసుకోండి

చదువులున్న పదవులున్న నది మంచిదే నండి
సదనంబులు మొదవులున్న చాల మంచిదండి
అదుపు తప్పు బుధ్ధి మీరు హరిభక్తుల చెనకితే
అది యెంతో పాపము మీ రదియు తెలుసుకోండి

ఎవరి బ్రతుకు వారిదనగ నిలనుండుట మేలు
ఎవరి మంచివారు తెలిసి యిలనుండుట మేలు
ఎవరైనను రామభక్తు లెవరినైన చెనకితే
నవల నింక  మేలేలే దదియు తెలుసుకోండి