14, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

హరిజీవనులే యతిపావనులు


హరిజీవనులే యతిపావనులు
హరిజీవనులే ధరలో ధన్యులు

హరిని రాముడని గురువులు తెలుపగ
హరిపారమ్యము తిరముగ నమ్ముచు
పరమభక్తులై హరినే కొలిచెడు
హరిజీవనులే అదృష్టవంతులు

హరిని రాముడని యాతని చరితము
తరచుగ చదువుచు తరచుగ వినుచు
పరమానందము బడసెడి వారికి
మరలపుట్టువను మాట యసత్యము

హరిని రాముడని యాత్మనెఱింగిన
హరిదాసులకే యన్నిసౌఖ్యములు
హరిసేవనులై యానందించెడు
హరిభక్తులె మోక్షార్హులు ధరలో

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.