7, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

ఓరామ ఓకృష్ణ ఓదయాసింధూ


ఓరామ ఓకృష్ణ ఓదయాసింధూ
ఓరమ్యగుణార్ణవ ఓదీనబంధూ

అని తలచుట లోనే ఆనంద మున్నది
అని తెలిసిన వారిదే ఆనందము
వినుతశీలు రందరకు విదితమీ సత్యము
కనుక నేను నిత్యము కావింతు జపము

అని పనవే యదృష్టమే యబ్బే దెందరకు
తనువు లెత్తయెత్త కొందరకే కలుగు
విను డట్టి యదృష్టము ననుబట్టె నేడు
కనుక వీరిడిని కాక కావింతు జపము

అని మురిసే భక్తులకే యబ్బుగా మోక్షము
జనులార నేనెరిగి జడుడగానోప
కనుక మోదమతోడ కావింతు జపము
తనువుల నిక దాల్చబోను తరింతును వేగ