14, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

రాముడు మనవాడు సీతారాముడు మనవాడు


రాముడు మనవాడు సీతా
రాముడు మనవాడు

ఏమి యడిగినను ప్రేమతోడ మన
కామితంబు లిడు కరుణామయుడు
సామంతులనో సామాన్యులనో
యేమి వివక్షయు నించుక జూపడు

చిరుచిరు నగవుల చిలుకువాడు మన
ధరనేలే కడు ధర్మవిభుండు
సురనరమునిగణ పరిసేవితుడై
హరవిరించినుతు డగు మన రాముడు

కోరిన ముక్తిని కొసరుచుండు మన
శ్రీరఘురాముడు కూరిమితోడ
తారకనాముని తలచు వారలకు
నారకభయమే నాస్తినాస్తి భళి