16, జులై 2022, శనివారం

రాముడె నాకిక రక్ష

రాముడె రక్ష రాముడె రక్ష రాముడె నాకిక రక్ష

రాముని భక్తుడ నైతిని నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని సన్నిధి నుందును నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని నమ్మి చరించెద నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని నామము మరువను నేను రాముడె నాకిక రక్ష
 రాముని స్మరణము విడువను నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని చరితము నుడివెద నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని కీర్తన చేసెద నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని ప్రార్ధన చేసెద నేను రాముడె నాకిక రక్ష 
 రాముని తోడిదె లోకము నాకు రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని సేవించెదను నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని కన్యము నెఱుగను నేను రాముడె నాకిక రక్ష
రాముని శరణము వేడితి నేను రాముడె నాకిక రక్ష