23, జులై 2022, శనివారం

సీతారామా యనగానే

 సీతారామా యనరా అది చేయు మేలు కనరా
సీతారామా యన్నమాట శ్రీకరమని తెలియరా

సీతారామా యనగానే చింతలన్ని తొలగును
సీతారామా యనగానే చీడపీడ లణగును
సీతారామా.యనగానే క్షేమము చేకూరును
సీతారామా యనగానే చిత్తశాంతి కలుగును

సీతారామా యనగానే చేకూరును శుభములు
సీతారామా యనగానే సిరులు పొంగిపొరలును
సీతారామా యనగానే చెడుతలపులు తొలగును
సీతారామా యనగానే జీవికి బుధ్ధి కలుగును

సీతారామా యనగానే జీవికి రక్ష కలుగును
సీతారామా యనగానే జీవికి భీతి తొలగును
సీతారామా యనగానే జీవభ్రాంతి తొలగును
సీతారామా యనగానే జీవికి ముక్తి దొరకును