13, జులై 2022, బుధవారం

హరేరామ హరేకృష్ణ యని పాడు వేళ

హరేరామ హరేకృష్ణ యని పాడు వేళ
మరే సంగతుల పైన మనసు పోరాదు

ధనధనేతరముల పైన మనసు పోరాదు
తన మంచిచెడుల పైన మనసు పోరాదు
తన హితు లహితుల పైన మనసు పోరాదు
తన యూరిగొడవలపై మనసు పోరాదు

మాయదారి సుఖములపై మనసు పోరాదు
మాయదారి విద్యలపై మనసు పోరాదు
మాయగురుబోధలపై మనసు పోరాదు
మాయాసంసారముపై మనసు పోరాదు

మన కితరుల మెప్పుపై మనసు పోరాదు 
జనులాడెడు మాటలపై మనసు పోరాదు
జనార్దనుని పైన దక్క మనసు పోరాదు
మనసు హరిమయమైతే మన కదే చాలు