20, జులై 2022, బుధవారం

చూడండీ బాలరాముని శోభను మీరు


చూడండీ బాలరాముని శోభను మీరు

వేడుకతో జనులార వేయికనులతో


పరమసుకుమారుడు మన బాలరాముడు వాడు

పరమమనోహరమూర్తి పురజనులకు

పరమవినయమూర్తి మన బాలరాముడు వాడు

గురుజనుల యెడల చూపు గొప్పభక్తిని


పరమవీరమూర్తి మన బాలరాముడు వాడు

సురవైరుల యెడల చాల కరకువాఠు

పరమభద్రమూర్తి మన బాలరాముడు వాడు

గురుయాగమునకు రక్షణ గూర్చువాడు


పరమబాహుబలశాలి బాలరాముడు.వాడు

హరుని వింటి పవలీలగ విరచినాడు

పరమకళ్యాణమూర్తి బాలరాముడు వాడు

ధరణిజ కేలూని ఇదే మెఱసినాడు