21, మార్చి 2022, సోమవారం

మానవకాంతవు కావనిపించును మానిని నీవెవరు

మానవకాంతవు కావనిపించును మానిని నీవెవరు
హీనదానవుడ మానవకాంతను మానిని సీతనుర
 
ఏమియు నాహారముగా గొనవట యెట్టులుందు వీవు
రామనామమే ఆహారమురా రాక్షసుడా నాకు
 
ఏమియు త్రావక దప్పిగొనక నీ వెట్టు లుండగలవు
రామనామమే సోమరసమురా రాక్షసుడా నాకు

భూమినుండి ప్రాదుర్భవించినది పొలతుక నిజమేనా
భూమిజాతనుర నీకు మిత్తినిర పోరా దానవుడా
 
రాముడు చిచ్చఱకంటివింటినే భామా విరచెనటే
రాముడు విరచును నీగర్వమును రాక్షసుడా రేపు
 
రాముడు వైష్ణవధనువు నెత్తెనట భామా నిజమేనా
రాముడె వెన్నుడు వాని కసాధ్యము రాక్షసుడా లేదు
 
రాముడు హరియా నీవు లచ్చివా లేమా నిజమేనా
ఏమో యిలపై నీల్గెడు నాడే యెఱుగగలవు నీవు