15, మార్చి 2022, మంగళవారం

వినరయ్య వినరయ్య

వినరయ్య వినరయ్య శ్రీరామభక్తుని విధమును విశదంబు గాను

శ్రీరామతత్త్వంబు చింతించునే కాని చింతించ డన్యంబు లెపుడు
శ్రీరామభజనంబు చేయుచుండును కాని చేయ డన్యుల భజన మెపుడు
శ్రీరామచరితమే చెప్పుచుండును కాని చెప్ప డన్యుల గూర్చి యెపుడు
శ్రీరామయశమునే చాటుచుండును లెక్కచేయ డన్యుల  గొప్ప లెపుడు

శ్రీరామచంద్రునే సేవించుకొను గాని సేవింప డన్యుల నెపుడు
శ్రీరామభక్తులను చేరుచుండును కాని చేరబో డన్యుల నెపుడు
శ్రీరామ గానంబు చెవిబెట్టునే కాని చెవు లన్యముల కీయ డెపుడు
శ్రీరామ పారమ్యమే యొప్పుకొను కాని వేరుమాటే యొప్పుకొనడు

శ్రీరాముడే తండ్రి యని తలచునే కాని వేరుగా తలపోయ డెపుడు
శ్రీరాముడే తల్లి యని తలచునే కాని వేరుగా తలపోయ డెపుడు
శ్రీరాముడే విభుం డని తలచునే కాని వేరుగా తలపోయ డెపుడు
శ్రీరాముడే దైవ మని తలచునే కాని వేరుగా తలపోయ డెపుడు