21, మార్చి 2022, సోమవారం

రక్షించుము రక్షించుము రామచంద్రా

రక్షించుము రక్షించుము రామచంద్రా జగ
ద్రక్షకుడవు నీవే కద రామచంద్రా
 
రామ నీదు నామమునే నుడివెద నుడివెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీదు చరితమునే చదివెద చదివెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీదు యశంబునే పొగడెద పొగడెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీదు భక్తులతో కలిసెద కలిసెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
 
రామ నీదు విభవమునే తలచెద తలచెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీదు క్షేత్రములను తిరిగెద తిరిగెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీదు మహిమలనే చాటెద చాటెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీదు విక్రమమే చాటెద చాటెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
 
రామ నీకు సేవకుడ నయ్యెద నయ్యెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీకు నిత్యమును మ్రొక్కెద మ్రొక్కెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీకు శరణమని పలికెద పలికెద రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా
రామ నీ కన్యమునే తలపను తలపను రామచంద్ర నన్ను రక్షించుమా