6, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

దశరథనందన దాశరథీ

 దశరదనందన దాశరథీ జయ

దశముఖమర్దన దాశరథీ


కరుణాసముద్ర కల్యాణగాత్ర

దరహాసవదన దాశరథీ

పరమేష్ఠినుత పరమేశనుత భవ

తరణైకనౌకా దాశరథీ


శరనిథిబంధన సత్యపరాక్రమ

తరణికులేశ్వర దాశరథీ

పరమగంభీర పరమోదార సుం

దరతరవిగ్రహ దాశరథీ


మునిగణచర్చిత హనూమదర్చిత

దనుజాంతక హరి దాశరథీ

జనకసుతావర వరసుగుణాకర హే

ధనుష్మదగ్రణి దాశరథీ