25, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

హరిని గుర్చి పాడునదే అసలైన పాట

హరిని గూర్చి పాడునదే అసలైన పాట 

హరి కొఱకై యాడునదే అసలైన ఆట


హరినామస్మరణంబే యసలైన స్మరణము

హరిపూజనాదికములె అసలు పూజలు

హరిగుణగానమొకటె అందమైన గానము

హరిశుభరూపమొకటె అందమైన రూపము


రామభజన మొక్కటే రమ్యమైన భజనము

రామచరిత మొక్కటే రసపూరితము

రామభక్తి యొక్కటే రక్తిముక్తి దాయకము

రామచంద్రు డొక్కడే ప్రేమమయస్వరూపుడు


హరేరామ హరేరామ యనువాడే భక్తుడు

హరేకృష్ణ  హరేకృష్ణ యనువాడే యోగ్యుడు

హరిలీలలు పాడునదే అసలైన జీవితము

హరిలీలలు నటించుటే అందమైన ఖేలనము