4, మార్చి 2019, సోమవారం

వేదపాదస్తోత్రం

ముందుమాట.

ఈ వేదపాదస్తోత్రం జైమనీమహర్షి కృతం. ఇందులో ప్రతిశ్లోకంలోనూ చివరి పాదం ఒక వేదమంత్రం. ఈ మంత్రాలు ఋగ్వేద యజుర్వేదాలలోనివి. ఒక్కటి మాత్రం ముండకోపనిషత్తు లోనిది. మొదటి ఎనిమిది శ్లోకాలూ భూమిక. 1 నుండి 112 వరకూ శివపరమైన శ్లోకాలు, 113 వ శ్లోకం గణపతి పరం గానూ 114వ శ్లోకం స్కందపరంగానూ ఉన్నాయి. 115 నుండి 122వరకూ దేవీపరమైన శ్లోకాలున్నాయి.123 నుండి 131 వరకూ ఫలశ్రుతి శ్లోకాలు. చిట్టచివరి మూడు శ్లోకాలూ ప్రార్థనాశ్లోకాలు.

శ్రీగణేశాయ నమః

అథ

శ్రీ వేదపాద స్తోత్ర ప్రారంభః


ఋషయ ఊచుః

పుండరీకపురం ప్రాప్య జైమిని ర్ముని సత్తమ
కిం చకార మహాయోగీ సూత నో వక్తు మర్హసి 1

సూత ఉవాచ

భగవాన్ జైమిని ర్ధీమాన్ పుండరీక పురే పురా
మహర్షి సిధ్ద గంధర్వ యక్ష కిన్నర సేవితే 2

నృత్యద్భి రప్సర స్సంఘైః ర్దివ్య గానైశ్చ శోభితే
నృత్యంతం పర మీశానం దదర్శ సదసి ప్రభుం 3

ననామ దూరతో‌దృష్ట్వా దండవత్ క్షితిమండలే
పపావుత్థాయ దేవస్య తాండవాఽమృత మాగలం 4

పార్శ్వస్థితాం మాహాదేవీం పశ్యంతీం తస్య తాండవం
దృష్ట్వా సుసంహృష్టమనాః పపాత పురతో మునిః 5

తతశ్శిష్యాన్ సమాహూయ సర్వశాస్త్రార్థ పారగాన్
అగ్నికేశ మకేశం చ శతయాగం‌ జటాధరం 6

వక్రనాసం సమిత్పాణిం ధూమగన్ధిం కుశాసనం
ఏతై స్సార్థం మహాదేవం పూజయామాస జైమినిః7

తతోఽపి వేదవేదాంత సారార్థం తత్ప్రసాదతః
కృతాంజలి రువాచేమం వేదాంతస్తవ ముత్తమం 8

జైమిని రువాచ

ఓం విఘ్నేశ విథి మార్తాండ చంద్రేంద్రోపేంద్ర వందిత
నమో గణపతే తుభ్యం బ్రహ్మణాం‌ బ్రహ్మణస్పతే 1

ఉమా కోమల హస్తాబ్జ సంభావిత లలాటికం
హిరణ్యకుండలం వందే కుమారం పుష్కర స్రజం 2

శివం విష్ణోశ్చ దుర్దర్శం నరః క స్తోతు మర్హతి
తస్మాన్మత్తః స్తుతిః సేయ మభ్రాత్ వృష్టిరివాజని ౩

నమః శివాయ సాంబాయ నమః శర్వాయ శంభవే
నమో నటాయ రుద్రాయ సదసస్పతయే నమః 4

పాదభిన్నాఽహిలోకాయ మౌలిభిన్నాండభిత్తయే
భుజభ్రాంత దిగంతాయ భూతానాం పతయే నమః 5

క్వణన్నూపుర యుగ్మాయ విలసత్ కృత్తి వాససే
ఫణీంద్ర మేఖలాయాఽస్తు పశూనాం‌ పతయే నమః 6

కాలకాలాయ సోమాయ యోగినే శూలపాణయే
అస్థిభూషాయ శుధ్దాయ జగతాం పతయే నమః 7

పాత్రే సర్వస్య జగతో నేత్రే సర్వ దివౌకసాం
గోత్రాణాం‌ పతయే తుభ్యం క్షేత్రాణాం‌ పతయే నమః 8

శంకరాయ నమస్తుభ్యం మంగలాయ నమోఽస్తుతే
ధనానాం‌ పతయే తుభ్య మన్నానాం పతయే నమః 9

అష్టాంగాయాఽతిహృష్టాయ క్లిష్ట భక్తేష్టదాయినే
ఇష్టిఘ్నా యేష్టితుష్టాయ పుష్టానాం‌ పతయే నమః 10

పంచభూతాఽధిపతయే కాలాఽధిపతయే నమః
నమ ఆత్మాఽధిపతయే దిశాంచ పతయే నమః 11

విశ్వకర్త్రే మహేశాయ విశ్వభర్త్రే పినాకినే
విశ్వహర్తేఽగ్నినేత్రాయ విశ్వరూపాయ వై నమః 12

ఈశాన తే‌ తత్పురుష నమో ఘోరాయ తే సదా
వామదేవ నమస్తే స్తు సద్యోజాతాయ వై నమః 13

భూతిభూషాయ భక్తానాం భీతిభంగరతాయ తే
నమో భవాయభర్గాయ నమో రుద్రాయ మీఢుషే 14

సహస్రాంగాయ సాంబాయ సహస్రాభీషవే నమః
సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రాక్షాయ మీఢుషే 15

సుకపోలాయ సోమాయ సులలాటాయ సుభ్రువే
సుదేహాయ నమస్తుభ్యం సుమృళీకాయ మీఢుషే 16

భవక్లేశనిమిత్తాయ భవఛ్ఛేదకృతేసతాం
నమస్తుభ్యమషాఢాయ సషమానాయ వేధసే 17

వందేఽహం దేవమానందసందోహం లాస్యసుందరం
సమస్తజగతాంనాథం సదసస్పతి మధ్బుతం 18

సుజంఘం సుందరం సూరుం సుకంఠం సోమభూషణం
సుగండం సుదృశం వందే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం 19

భిక్షాహారం‌ హరిత్ క్షౌమం తక్షాభూషం క్షితిక్షమం
యక్షేశేష్టం నమామీశ మక్షరం పరమం పదం 20

అర్థాలక మవస్త్రార్థ మస్థ్యుత్పల దలస్రజం
అర్థపుంలక్షణం వందే పురుషం కృష్ణపింగళం 21

సకృత్ ప్రణత సంసార మహాసాగరతారకం
ప్రణామీశం తమీశానం జగతస్త స్థుషస్పతిం 22

ధాతాతం జగతామీశం దాతారం సర్వసంపదాం
నేతారం‌ మరుతాం వందే జేతార మపరాజితం 23

తం త్వాం మంతక హంతారం వందే మందాకినీధరం
తతాని విదధే యోయ మిమామి త్రీణివిష్టపా 24

సర్వజ్ఞం సర్వగం సర్వం కవిం వందే తమీశ్వరం
యతశ్చ యజుషా సార్థ మృచః సమాని జజ్ఞిరే 25

భవంతం సుదృశం వందే భూతభవ్యభవంతి చ
త్యజంతీతరకర్మాణి యోవిశ్వాభి విపశ్యతి 26

హరం సురనియంతారం పరంతమహమానతః
యదాజ్ఞయా జతత్సర్వం వ్యాప్యనారాయణస్థితః 27

తన్నమామి మహాదేవం యన్నియోగాదజం జగత్
కలాదౌ భగవాన్ దాతా యథాపూర్వ మకల్పయత్ 28

ఈశ్వరం తమహం వందే యస్యలింగ మహర్నిశం
యజంతే సహభార్యాభి రిన్ద్రజ్యేష్ఠామరుద్గణాః 29

నమామి తమిమం రుద్రం యమభ్యర్చ సకృత్ పురా
అవాపుః స్వం స్వమైశ్వర్యం దేవాసః పూషరాతయః 30

తం వందే‌ తమీశానం యం శివం‌ హృదయాంబుజే
సతతం యతయ శ్శాంతాః సంజానానా ఉపాసతే 31

తదస్యై సతతం కుర్మో నమః కమలకాంతయే
ఉమాకుచపదోరస్కా యాతేరుద్ర శివాతనూః 32

నమస్తే రుద్రభావాయ నమస్తే రుద్రకేలయే
నమస్తే రుద్రశాంత్యైచ నమస్తే రుద్రమన్యవే 33

వేదాశ్వరథనిష్ఠాభ్యాం పాదాభ్యాం త్రిపురాంతకః
బాణకార్ముకహస్తాభ్యాం బాహుభ్యా ముతతే నమః 34

ఈశానాం సకలారాధ్యం వందే సంపసమృధ్ధిదం
యస్య చాసీధ్దరి శ్శస్త్రం బ్రహ్మా భవతి సారధిః 35

నమస్తే వాసుకీజ్యాయ విష్ఫారాయ చ శంకర
మహతే మేరురూపాయ నమస్తే అస్తు ధన్వనే 36

నమః పరశవే దేవ శులాయాఽనల రోచిషే
హర్యగ్నీంద్రాత్మనే తుభ్య ముతోత ఇషవే నమః 37

సురేతరవధూహార హారీణి హర యాని తే
అన్యాన్యస్త్రాణ్యహం తూర్ణ మిదం తేభ్యో కరం నమః 38

ధరాధరసుతా లీలా సరోజాహత బాహవే
తస్మై తుభ్యమవోచామ నమో అస్మా అవస్యవః 39

రక్షమా మక్షమం క్షీణ మక్షక్షత మశిక్షితం
అనాథం దీన మాపన్నం దరిద్రం నీలలోహితః 40

దుర్ముఖం దుష్క్రియం దుష్టం రక్షమామీశ దుర్దృశం
మాదృశానాం‌ మహం న త్వదన్యం విందామి రాధసే 41

భవాఖ్యేనాగ్నినా శంభో రాగద్వేషమదార్చిషా
దయాలో దహ్యమానానా మస్మాక మవితాభవ 42

పరదారం పరావాసం పరవస్త్రం పరాప్రియం
హర పాహి పరాన్నం‌ మాం పురుణామన్ పురుష్టుత 43

లౌకికైర్యత్ కృతం పుష్టై ర్నావమానం సహామహే
దేవేశ తవ దాసేభ్యో భూరిదా భూరి దేహి నః 44

లోకానా ముపపన్నానాం గర్విణా మీశ పశ్యతాం
అస్మభ్యం క్షేత్ర మాయుశ్చ వసుస్పార్హం తదాభర‌ 45

యాంచాదౌ మహతీం లజ్జా మస్మదీయం ఘృణానిధే
త్వమేవ వేత్శి వస్తూర్ణ మిషం స్తోతృభ్య ఆభర 46

జాయా మాతా పితా చాన్యే మాం ద్విషంత్య మతికృశం
దేహిమే మహతీం విద్యాం రాయా విశ్వపుషా సహ 47

అదృష్టార్ధేషు సర్వేషు దృష్టార్ధేష్వపి కర్మసు
మేరు ధన్వన్నశక్తేభ్యో బలం దేహి తనూషు నః 48

లబ్ధాఽనిష్ట సహస్రస్య నిత్య మిష్టవియోగినః
హృద్రోగం మమదేవేశ హరిమాణాం చ నాశయ 49

యేయే రోగాః పిశాచావా నరా దేవాశ్చ మామిహ
బాధంతే దేవతాన్ సర్వాన్ నిబాధస్వ మహా అసి 50

త్వమేవ రక్షితాఽస్మాకం నాన్యః కశ్చిన విద్యతే
తస్మాత్ స్వీకృత దేవేశ రక్షాణో బ్రహ్మణస్పతే 51

త్వమే వో మాపతే మాతా త్వం పితా త్వం పితామహః
త్వ మాయుస్త్వం మతిస్త్వం శ్రీరుతభ్రాతో నః సఖా 52

యతస్త్వమేవ దేవేశ కర్తా సర్వస్య కర్మణః
తతః క్షమస్వ తత్సర్వం యన్మయా దుషృతం కృతం 53

త్వస్తమో న ప్రభుత్వేన ఫల్గుత్వేనచ మత్సమః
అతో దేవ మహాదేవ త్వ మస్మాకం తవస్మసి 54

సుస్మితం భస్మగౌరాంగం తరుణాదిత్యవిగ్రహం
ప్రసన్నవదనం సౌమ్యం గాయేత్వా నమసా గిరా 55

ఏష ఏవ వరోఽస్మాకం నృత్యత్వం త్వాం సభాపతే
లోకయంత ముమాకాంతం పశ్యేమ శరదశ్శతం 56

అరోగిణా మహాభాగా విద్వాంసశ్చ బహుశ్రుతాః
భగవన్ త్వత్ ప్రసాదేన జీవేమ శరదశ్శతం 57

సదారా బంధుభిస్సార్థం త్వదీయం తాండవాఽమృతం
పిబంతః కామ మీశాన నందామ శరదశ్శతం 58

దేవదేవ మహాదేవ త్వదీయాంఘ్రిసరోరుహే
కామం మధుమయం పీత్వా మోదామ శరదశ్శతం 59

కీటా నాగాః పిశాచావా యేవా కేవా భవేభవే
తవదాసా మహాదేవ భవామ శరదశ్శతం 60

సభాయా మీశ తే దివ్యం నృత్త వాద్య కలస్వనం
శ్రవణాభ్యాం మహాదేవ శృణవామ శరదశ్శతం 61

స్మృతిమాత్రేణ సంసారవినాశన కరాణి తే
నామాని తవ దివ్యాని ప్రబ్రవామ శరదశ్శతం 62

ఐషు సంధానమాత్రేణ దగ్ధత్రిపుర ధూర్జటే
అధిభిర్వ్యాధిధిర్నిత్య మజీతాశ్యామ శరదశ్శతం 63

చారు చామీకరాభాసం గౌరీకుచపదోరసం
కదా ను లోకయిష్యామి యువానం విశ్పతిం‌ కవిం 64

ప్రమథేంద్రావృతం ప్రీతవదనం ప్రియభాషిణం
సేవిష్యేహం కదా సాంబం సుభాసం శుక్రశోచిషం 65

బహ్వేనసం మా మకృతపుణ్యలేశం చ దుర్మతిం
స్వీకరిష్యతి కిం త్వీశో నీలగ్రీవో విలోహితః 66

కాలశూలాఽనలాసక్త భీతివ్యాకుల మానసం
కదా ను ద్రక్షతీశో మాం తివిగ్రీవో‌ అనానతః 67

గాయకా యూయమాయాత యది రాయాది లిప్సవః
ధనదస్య సఖేశోఽయ ముపాస్మై గాయతా నరః 68

ఆగఛ్చత సఖాయో మే యది యూయం ముముక్షవః
స్తుతేశ మేనం ముక్త్యర్ధ మేష విప్రై రభిష్టుతః 69

పదే పదే పదే దేవ పదం న స్సేత్స్యతి ధ్రువం
ప్రదక్షణం ప్రకురుత మధ్యక్షం ధర్మణా మిమం 70

సర్వం‌ కార్యం యువాభ్యాం హిసుకృతం సుహృదౌ మమ
అంజలిం కురుతౌ హస్తౌ రుద్రాయ స్థిర ధన్వనే 71

మన్మూర్థన్ మరుతామూర్థ్వం భవం‌ చంద్రార్థమూర్థజం
మూర్థఘ్నంచ చతుర్మూర్థో సమస్యా కల్మలీకినం 72

నయమే నయమోద్భూత దహనాలీఢ మన్మథం
పశ్యంతం తరుణం సౌమ్యం భ్రాజమానం హిరణ్మయం 73

సభాయాం శూలిన స్సంధ్యానృత్తవాద్యస్వనాఽమృతం
కర్ణౌతూర్ణం యథాకామం పాతం గౌరా వివేరిణే 74

నాసికే వాసుకీస్వాసవాసితా భాసితోరసం
ఘ్రాయతం గరలగ్రీవ మస్మభ్యం శర్మయఛ్చతం 75

స్వస్త్యస్తు సుఖితే జిహ్వే విద్యా దాతు రుమాపతే
స్తవ ముచ్చతరం బ్రూహి జయతా మివ దుందుభిః 76

చేతః పోత నశోచస్త్వం నింద్యం విందాఽఖిలం జగత్
అస్య నృత్తాఽమృతం శంభో గౌరో నతృషితః పిబ 77

సుగంధిం సుఖ సంస్పర్శం కామదం సోమభూషణం
గాఢమాలింగ మచ్చిత్తయోషా జారమివప్రియం 78

మహామయూఖాయ మహాభుజాయ
మహాశరీరాయ మహాంబరాయ
మహాకిరీటాయ మహేశ్వరాయ
మహా మహీం సుష్టుతి మీర యామి 79

యథా కథం చిత్ రచితాభిరీశ
ప్రసాదతశ్చారుభిరాదరేణ
ప్రపూజయామ స్తుతిభి ర్మహేశ
మషాహ్ళ ముగ్రం సహమాన మాభిః 80

నమః శివాయ త్రిపురాంతకాయ
జగత్రయీశాయ దిగంబరాయ
నమోస్తు ముఖ్యాయ హరాయ శంభో
నమో జఘన్యాయ చ భుధ్నియాయ 81

నమో వికారాయ వికారిణీ తే
నమో‌ భవాయాఽస్తు భవోధ్బవాయ
బహు ప్రజాత్యంత విచిత్రరూపా
యతః ప్రసూతా జతగః ప్రసూతీ 82

తస్మై సురేశోరు కిరీట నాసా
రత్నావృతాఽష్టాపద విష్టరాయ
భస్మాంఽగరాగాయ నమః పరస్మై
యస్మాత్పరం నాఽపరమస్తి కించిత్ 83

సర్పాధిరాజౌషధినాథ యుధ్ధ
క్ష్యుభ్య జ్జటామండల గహ్వరాయ
తుభ్యం నమః సుందర తాండవాయ
యస్మిన్నిదం సచ విచైతి సర్వం 84

మురారి నేత్రార్చిత పాదపద్మం
ఉమాఽంఘ్రిలాక్షా పరిరక్తపాణిం
నమామి దేవం విష నీలకంఠం
హిరణ్యదంతం శుచివర్ణమారాత్ 85

నమామి నిత్యం త్రిపురారి మేనం
యమాంతకం షణ్ముఖతాత మీశం
లలాట నేత్రార్దిత పుష్పచాపం
విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ 86

అనంత మవ్యక్త మచింత్య మేకం
హరం తమాశాంబర మంబరాంగం
అజం పురాణం ప్రణమామి యోఽయం
అణోరణీయాన్ మహతో‌ మహీయాన్ 87

అంతస్థ మాత్మాన మజం న దృష్ట్వా
భ్రమంతి మూఢా గిరిగహ్వరేషు
పశ్చాదుదక్ దక్షిణతః పురస్తా
దధస్విదాసీ దుపరి స్విదాసిత్ 88

ఇమం‌ నమా మీశ్వర మిందు మౌలిం
శివం మహానంద మశోక దుఃఖం
హృదంబుజే తిష్ఠతి యః పరాత్మా
పరీత్య సర్వాః ప్రదిశో దిశశ్చ 89

రాగాది కాపధ్య సముధ్బవేన
భగ్నం భవాఖ్యేన మహాఽఽమయేన
విలోక్య మాం పాలయ చంద్రమౌలే
భిషక్తమం త్వా భిషజాం శృణోమి 90

దుఃఖాంబురాశిం సుఖలేశహీనం
అస్పృష్టపుణ్యం బహుపాతకం మాం
మృత్యోః కరస్థం భవరక్షభీతం
పశ్చాత్ పురస్తా దధరా దు దక్తాత్ 91

గిరీంద్రజా చారుముఖా~వలోక
సుశీతయా దేవ తవైవ దృష్ట్యా
వయం దయాపూరితయైవ తూర్ణం
అపో ననావా దురితా తరేమ 92

అపారసంసారసముద్రామధ్యే
నిమగ్నముత్క్రోశ మనల్ప రాగం
మమాక్షమం పాహి మహేశ జుష్టం
ఓజిష్ఠయా దక్షిణ యేవరాతిం 93

స్మరన్ పురాసంచిత పాతకాని
ఖరం యమస్యా౽పి ముఖం యమారే
బిభేమి మే దేహి యధేష్ట మాయుః
య దిక్షితాయు ర్యది వా పరేత 94

సుగంధిభిః సుందర భస్మ గౌరైః
అనంత భోగైః ర్మృదులై రఘోరైః
ఇమం కదా౽౽లింగతి మాం పినాకీ
స్థిరేభిరంగైః పురు రూప ఉగ్రః 95

క్రోశంత మీశః పతితం భవాబ్ధౌ
నాగాస్యమండూక మివాతి భీతం
కదా ను మాం రక్ష్యతి దేవదేవో
హిరణ్యరూపః సహిరణ్య సందృక్ 96

అారుస్మితం చంద్రకలావతంసం
గౌరీకటాక్షార్హమయుగ్మనేత్రం
ఆలోకయుష్యాయమి కదా ను దేవం
ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ 97

ఆగచ్ఛతా౽త్రా౽౽శు ముముక్షువో యే
యూయం శివం చింతయతాఽంతరాబ్జే
ధ్యాయంతి ముక్త్ర్యర్థ మిమంహి నిత్యం
వేదాంతవిజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః 98

ఆయాత యూయం భువనాధిపత్య
కామా మహేశం సకృదర్చయధ్వం
ఏనం పురాఽభ్యర్చ హిరణ్యగర్భో
భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ 99

యే కామయంతే విపులాం‌ శ్రియంతే
శ్రీకంఠ మేనం సకృదానమంతాం
శ్రీమానయం శ్రీపతివంద్యపాదః
శ్రీణా ముదారో ధరుణోరయీణాం 100

సుపుత్రస్యకామా అపి యే‌ మనుష్యా
యువాన మేనం గిరిశం‌ యజంతాం
యతః స్వయం భూర్జగతాం విధాతా
హిరణ్యగర్భః సమవర్త తాగ్రే 101

అలం కి ముక్తై ర్బహుర్భిః సమీహితం
సమస్త మస్యా శ్రయణేన సిధ్యతి
పురైన మాశ్రిత్య హి కుంభసంభవో
దివా న నక్తం పలితో ఇవాజని 102

అన్యత్పరిత్యజ్య మమాఽక్షిభృంగాః
సర్వం సదైవం శివమాశ్రయధ్వం
ఆమోదవా నేష మృదుః శివోఽయం
స్వాదుష్కిలాయాం మధుమాం ఉతాయం 103

భవిష్యసి త్వం ప్రతిమానహీనో
వినిర్జితాఽశేష నరామరశ్చ
నమోఽస్తుతే వాణి మహేశ మేనం
స్తుహి శ్రుతం గర్త సదం‌యువానం 104

యద్యన్మన శ్చింతయసి త్వమిష్టం
తత్తద్ భవిష్య త్యఖిలం ధ్రువం తే
దుఃఖే నివృత్తి ద్విషయే కదాచిత్
యక్ష్వామహే సౌమనసాయ రుద్రం 105

అజ్ఞానయోగా దపచారకర్మ
యత్పూర్వ మస్మాభి రనుష్ఠితం తే
తద్దేవ సోఢ్వా సకలం దయాలో
పితేన పుత్రాన్ ప్రతి నో జుషస్వ 106

సంసారాఖ్య క్రుధ్ధ సర్వేణ తీవ్రై
రాగద్వేషోన్మాద లోభాది దంతైః
దష్టం దృష్ట్వా మాం దయాలుః పినాకీ
దేవ స్త్రాతా త్రాయతా మప్రౌయఛ్చన్ 107

ఇత్యు క్త్వాంతే యత్సమాధే ర్నమంతో
రుద్రాద్యా స్త్వాం యాంతి జన్మాహిదష్టాః
సంతో నీలగ్రీవ సూత్రా త్మనాఽహం
తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానః 108

భ వాతిభీషణజ్వరేన పీడితాన్ మహా భయా
నశేష పాతకాలయా నదూరకాల లోచనాన్
అనాథనాథ తే‌ కరేణ భేషజేన కాలహ
న్నదూషణో వ సోమహే మృశస్వ శూర రాధసే 109

జయేమ యేన శర్వమే తదిష్ట మష్టదిగ్గజం
భువస్థలం‌ నభస్థలం దివస్థలం చ తద్గతం
య యేష సర్వ దేవదానవా నతః సభాపతిః
సనోదదాతు తం రయిం రయిం పిశంగ సదృశం 110

నమో‌ భవాయ తే హరాయ భూతి భాసితోరసే
నమో మృడాయ తే హరాయ భూతభీతి భంగినే
నమః శివాయ విశ్వరూప శాశ్వతాయ శూలినే
న యస్య హన్యతే సఖా న జీయతే కదాచన 111

సురపతి పతయే నమో‌నమః
క్షితిపతి పతయే నమః ప్రజాపతి పతయే
నమో నమోఽంబికాయ పతయ
ఉమాపతయే పశుపతయే నమోనమః 112

వినాయకం వందక మస్త కాయతి
ప్రణామ సంఘుష్ట సమస్తవిష్టపం
నమామి నిత్యం ప్రణతార్తి నాశనం
కవిం కవీనా ముప మ శ్రవస్తమం 113

దేవే యుధ్ధే యాగే విప్రా
స్వీయాం సిధ్ధిం హ్వాయన్ హ్వాయన్
యం సిధ్యంతి స్కందం వందే
సుబ్రహ్మణ్యోం సుబ్రహ్మణ్యోం 114

నమః శివాయై జగదంబికాయై
శివప్రైయాయై శివవిగ్రహాయై
సముద్ బభూ వాద్రిపతేః సుతాయై
చతుష్కపర్ద్రా యువతిః సుపేశాః 115

హిరణ్యవర్ణాం‌మహి నూపురాంఘ్రిం
ప్రసన్నవక్త్రాం శుకపద్మహస్తాం
విశాలనేత్రాం ప్రణమామి గౌరీం
వచో విదం వాచముదీరయంతీం 116

నమామి మేనా తనయా మమేయాం
ఉమామిమాం మానవతీం చ మాన్యాం
కరోతి యా భూతి స్తితౌ స్తనౌ ద్వౌ
ప్రియం సఖాయాం పరిష స్వజానా 117

కాంతా ముమాకాంత నితాంతకాంతి
బ్ర్హాంతా ముపాంతానత హర్యజేంద్రాం
నతోఽస్మి యాస్తే గిరిశస్య పార్శ్వే
విశ్వాని దేవీ భువనాని చక్ష్య 118

వందే గౌరీం తుంగపీనస్తనీం త్వాం
చంద్రాం చూడాం శ్లిష్ట సర్వాంగరాగాం
ఏషా దేవీ ప్రాణినా మంతరాత్మా
దేవం‌ దేవం రాధసే చోదయంతీ 119

ఏనాం వందే దీనరక్షా వినోదాం
మేనాకన్యా మానతానందదాత్రీం
యా విద్యానాం మంగలానాంచ వాచాం
ఏషా నేత్రీ రాధస సూనృతానాం‌ 120

భవాభిభీతో రుభయాపహంత్రి
భవాని భోగ్యా భరణైక భోగైః
శ్రియం పరాం దేహి శివప్రయే నో
యయాతి విశ్వా దురితా తరేమ 121

శివే కథం త్వం మతిభిస్తు గీయసే
జగకృతిః కేలిరయం శివః పతిః
హరిస్తు దాఓఽనుచరేందిరా శచీ
సరస్వతీ వా సుభగా దదిర్వసు 122

ఇమం స్తవం జైమినా ప్రచోదితం
ద్విజోత్తమో యః పఠతీశ భక్తితః
తమిష్ట వాక్సిధ్ది మతి ద్యుతి శ్రియః
పరిష్వజంతే జనయో యథాపతిం 123

మహీపతిర్యస్తు యుయుత్సురాదిరా
దిమం పఠ స్తస్య తథైవ సుందరం
ప్రయాంతివా శీఘ్ర మథాంతకాంతికం
భియం దధానా హృదయేషు శత్రవః 124

త్రైవర్ణికే ష్వన్యతమో య ఏనం
నిత్యం కదాచిత్ పఠతీశ భక్తితః
కలేవరాంతే శివపార్శ్వ వర్తీ
నిరంజన స్సామ్య ముపైతి దివ్యం 125

లభంతే పఠంతో మతిం బుధ్దికామా
లభంతే చిరాయు స్తథాయుష్యకామః
లబంతే పఠంతః శ్రియం పుష్టికామా
లభంతే హ పుత్రా ర్లభంతేహ పౌత్రాన్ 126

ఇత్యనేన స్తవే నేశం స్తుత్వాఽసౌ జైమినిర్మినిః
స్నేహాసుపూర్ణనయనః ప్రణవామ సభాపతిం 127

ముహుర్ముహుః పిబన్నీశ తాండవాఽమృత మాగలం
సర్వాన్ కామాన వాప్యాం తే గాణాపత్య మవాప సః 128

పాదం వాఽప్యర్థపాదంవా శ్లోకం శ్లోకార్థ మేవ వా
యస్తు వాచయతే నిత్యం సమోక్ష మధిగఛ్చతి 129

వేద శ్శివో శ్శివో వేదో వేదాధ్యాయీ‌ సదా శివః
తస్మా త్సర్వ ప్రయత్నేన వేదాధ్యాయిన మర్చయేత్ 130

అదీత విస్మృతో వేదో వేద పాద స్తవం పఠన్
స చతుర్వేద సాహస్ర పారాయణఫలం లభేత్ 131

కృపాసముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం
జటాధరం పార్వతీ వామభాగం
సదాశివం రుద్ర మనంత రూపం
విశ్వేశ్వరం త్వాం హృది భావయామి 132

ఆనంద నృత్యసమయే నటనాయకస్య
పాదారవింద మణినూపుర శింజితాని
ఆనందయంతి మదయంతి విమోహయంతి
రోమాంచయంతి నయనాని కృతార్థయంతి 133

అతిభీషణ కటుభాషణ యమకింకర పటలీ
కృతతాడన పరిపీడన మరణాగమ సమయే
ఉమయాసహ మమచేతసి యమశాసన నివసన్
హర శంకర శివ శంకర హర మే హర దురితం 134

       ఇతి
శ్రీ జైమినికృత వేదపాద స్తోత్రం సంపూర్ణం
  శుభం

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

2 కామెంట్‌లు:

 1. అన్ని శ్లోకాలు సహజంగా అలవోకగా వెలువడినట్టు అనిపిస్తూ శబ్దసౌందర్యంతో ఒప్పారుతున్నాయి.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మరి, ఇది శ్రీజైమిని మహర్షి చేసిన శివస్తుతి కదండీ. అందుచేతనే గొప్పగా ఉంది. ఈ స్తోత్రం పారాయణం చేయటం వేదపారాయణం చేయటంతో సమానం అని ప్రతీతి.

   అందరికీ వేదాలు నేర్చుకొనే అధికారమూ ఉందదు. అవకాశమూ ఉండదు కదా. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో అవి దుర్లభమైన సంగతులు. ఉపనయనాది సంస్కారాలు కలిగినా అనుష్ఠానం లేని వారికి వేదం పట్ల అధికారమూ ఉండదు కదా. అసలు మొదట అంత శ్రధ్ధ ఉంటే అనుష్ఠానపరులుగానే ఉండే వారు కదా అని. పోనీ అటువంటి శ్రధ్ధ ఉన్నవారికైనా నేటి లౌకిక జీవనవిధానంలో వేదపారాయణం చేసుకోగలిగే మహద్భాగ్యం అతికొద్దిమందికే లభిస్తున్నది అన్నది నిర్వివాదం.

   ఈ జైమినిమహర్షికృత మైన వేదపాదస్తోత్రంలో ప్రతి శ్లోకమూ ఒక వేద ఋక్కుతో ముగుస్తున్నది. శ్లోకరూపంగా ఉన్నందువలన భక్తి కలవారందరికీ ఇది అవశ్యపఠనీయం అవుతున్నది. సద్యఃఫలప్రదాయకమూ అవుతున్నది. కాబట్టి ఆసక్తి కలవారు దీన్ని దగ్గర ఉంచుకొని రోజునకు ఒక పర్యాయం కనీసం పారాయణం చేయటం శివానుగ్రహప్రదాయకం అని నా నమ్మకం.

   ఈ వేదపాదస్తోత్రం ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కువ ప్రచారంలో లేదు కాని కన్నడ ప్రాంతంలో ప్రచారంలో ఉందని చదివాను. శివుని మ్రోల జైమిని మహర్షి చేసిన ఈ స్తోత్రాన్ని మనవాళ్ళు కూడా నిత్యపారాయణం చేయటం బాగుంటుంది.

   తొలగించు

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.