22, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

మణులు మంత్రాలు మనకు మంచి చేయునా


మణులు మంత్రాలు మనకు మంచి చేయునా
మనసులోని రాముడే మంచి చేయునా

మణులు మంత్రాలతో మనకబ్బు నట్టివి
మనసుల రంజింపజేయు మాట సత్యమే
తనువుండు నన్నాళ్ళె మన కవి భోగ్యములు
మన వెంట రానట్టివి మన కెంత మంచివి

అకళంక చరితుడై యలరు శ్రీరాముడు
సకలసుగుణధాముడు సద్భక్త వరదుడు
సకలలోక హితునిగా సంభవించిన వాడు
ఒకనాటికి విడువక నొడ్డు చేర్చు వాడు

జనులార యోచించుడు చక్కగా మీరు
తనకు మాలిన ధర్మ మనగ లేదు కనుక
వెనుకముందు లెంచి సద్వివేకబుధ్ధి కలిగి
మనసెటు మ్రొగ్గునో జనుడటు హాయిగా