ఆథ్యాత్మిక కవితలు

 1. మంత్రం
 2. నేనైన నీవు
 3. నా బొమ్మ
 4. ఆనందలోకం
 5. వెదుకులాట
 6. కాలం
 7. నేను
 8. బ్రహ్మము
 9. మాటలాడనీ
 10. వెడలిపోదువా
 11. పూజ
 12. నీ లీల
 13. బండి
 14. తోట
 15. వర్తమానం
 16. రాను రాను
 17. తపస్సు
 18. ఆట
 19. నీడ
 20. తెర
 21. సుఖం
 22. కల్ల
 23. అలుక
 24. ఆడేమయా
 25. దొంగా నిన్ను
 26. ఏ మన వలె?
 27. ఎఱుగ లేక
 28. వెలుగులకే వెలుగు
 29. ధ్యానం అనే మందు నూరటం
 30. మనసున తోచిన మహితమూర్తి
 31. నీకూ నాకూ మధ్యన అడ్డంకు లెందుకయా
 32. తెలియగ నా కేల తెలిసినదే చాలు
 33. నిజము ముమ్మాటికిది యొండె నిజము నిజము
 34. కనుపించని నిను చూడాలని నా కనులు రేబవలు తపించునయా
 35. నీ కోసం కట్టిన యీ గుడిలో రాకాసులు యెటులో చేరినవి
 36. నీకోసం యీ పిచ్చి గీతల్ని చెరిపేయాలిక
 37. ఇది నా అద్దమేనా ఇందులో నీ రూపమే కనబడుతోంది
 38. కొత్త కొత్తలు యెక్కడి నుండి యెత్తుకు వచ్చేదయ్యా
 39. మాయల మారి యెవరో మాయనె మాయం చేసిన దెవరో
 40. నిజమే నేమో లే నేమో యే ఋజువులు సాక్ష్యము లేలా
 41. నేనెరిగిన దెల్ల నీ కొఱకై మానక ధ్యానము చేయుట
 42. అరెరే ఇటు వచ్చానే అనుకోకుండా
 43. నాకు నీవు కలుగు దారి నాకు తెలియ వచ్చు టెట్లు
 44. ఒక నాటికి తాను నీవు నొకటే నని తెలిసేను
 45. నా చేయందుకో మని మనవి
 46. నే పలుకాడుటకు మున్నె మరుగైతివి
 47. వేడుకైన షష్టిపూర్తి వేళ నున్న బొమ్మ
 48. నీ యంత వాడవు నీవు నా యంత వాడను నేను
 49. ఈ చిన్నపూజకు నన్ను మన్నించవయ్యా
 50. పూవుల జాతి అంతా నీ పాదాల వద్దకు పరువెత్తుకు వస్తోంది
 51. ప్రభూ నీ విలాసము ప్రకృతిలో సమస్తము
 52. పూవులు చాలా పూచినవి నీ పూజకు తరలి వచ్చినవి
 53. కోవెల తలుపులు తెరిచారమ్మా పూవుల్లారా రండమ్మా
 54. ఏమయ్యా మంచివాడ యెంతో చక్కని వాడ
 55. చ��రు చిరు తృణకుసుమాల పూజలు చేకొనగలవా దేవా
 56. అన్ని వేళల నీవే ఆలోచనల నిండి యున్నావు రా
 57. తలచు కొంటిని నిన్ను తగులు కొంటివి నన్ను
 58. సారెకు నిన్నే చక్కగ పిలువక శాంత మెక్కడిది రా సఖుడా
 59. నీ పరీక్షలకు నిలబడుటయు నది నీ కృప చే గాదా
 60. ఇదే ఇదే వచ్చితిరా ఇక నీవే చాలునురా
 61. పలుకాడక నేడు నీవు పారిపోలేవు
 62. నీ వలె నుండ లేక నాకు తిప్ప లెన్నెన్నో
 63. వేసములు వేనవేలు వేసివేసి విసివితిని
 64. పలుకరా ఉపాయ మొకటి కలదా ఓ పరమాత్మా
 65. స్వామి రారా స్వామి రారా చక్కని నా స్వామి రారా
 66. గురుతు పట్ట లేరు నిన్ను గురుడవని మూఢజనులు
 67. నాకు కలిగితివి గురుడవై తొలిభవము నందునే
 68. తోడై యుండెడి వాడు లేడే వేరొకడు
 69. తెలియ జెప్పి యేమి లాభమో అట్టి వారు తెలియ కున్న నేమి నష్టమో
 70. నేను నీ‌ పక్షమున నిలచి వాదులాడేనో
 71. ముంచ కుండ కురిసే వాన మంచి వాన మమ్ము ముంచి తేల్చే నీదు కరుణ మంచి వాన
 72. గత మెంచి యడిగేది కాదనవు గదా ప్రతిసారి వలె పోయి రమ్మనకు
 73. కలవరపడు మా కలత దీర్చ నీకన్న దిక్కు గలదె
 74. సుఖమయ మీ సంసారము నీ‌చూపు సోకిన
 75. తన్ను తా నెరుగడు తా నేమి యెరుగునో
 76. పగబట్టి యున్నదీ ప్రకృతి నన్ను దిగలాగుచున్నదీ ప్రకృతి
 77. ఏ నాడనగా మొదలైనదయా యీ నా దీర్ఘప్రయాణం
 78. పరమపదసోపానపఠము పరచి నామండీ
 79. నన్ను కాచుటకు నాస్వామీ నీ కన్నవేరు హితులున్నారా
 80. ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల
 81. నీ కేమయ్యా నిర్భయుడవు మరి మా కొలదుల గతి మాటేమీ
 82. సరిసరి నా భక్తి చాలదా నీకు
 83. దురితస్పర్శ లేక దినము దొరలు టున్నదా
 84. యెరుక గల్గిన వారు యెవ్వరు గాని సరకు సేయరు లోక సరణిని
 85. ఎంతో మంచి రోజు యీ రోజు తెలుగు లెంతో సంతసించు యీ రోజు
 86. తప్పాయె తప్పాయె తప్పాయె నా‌ వలన
 87. అందరకు నీవు నాయకుడవు నా స్వామి
 88. ఎంత దొడ్డ వైభవ మంటే యేమి చెప్పేది
 89. కాలమా అది గడువక పోదు
 90. నీ దయావృష్టి నా మీద కురిసిన చాలు వేదనలు మాయమై విరియు సంతోషాలు
 91. నలుగురు నవ్వితే నవ్వనీ నవ్వనీ కలిగెడు లోటేమి కలదు నాకు నీకు
 92. ఎవడను నేను నీ వాడను, ఎవడను నేను నీ నీడను!
 93. ఉన్న చెడుగు లందు కొన్ని యుండనిచ్చి నావు
 94. పంచమ మందున చేరి గురుడ నను ముంచితి వయ్యా ముంచితివి
 95. హృదయపుండరీకవాస యీశ వందనము
 96. ఒక క్షణము నేను శాశ్వతుడను
 97. ఇట్టి నీ మహిమల నెంచ నెవరి వశము
 98. తప్పు లుంటే వేరు రీతి దండించవయ్యా
 99. తప్పో ఒప్పో చేసితి తనువిచ్చి త్రోసితివి అప్పటికీ నాకెంతో చనువిచ్చి బ్రోచితివి
 100. ఏమయ్యా నీ కోసం యెక్కడ వెదికేది
 101. ఓ శరీరమా నన్నేల బంధించితివి
 102. నా పని సులువు నీ పని సులువు
 103. కూడని దుర్గుణములు కొన్ని వీడి రూపు దాల్చెనని
 104. నే నెవడయా నీ‌ తప్పు లెన్న
 105. నే నుంటిని నీ నిజభక్తునిగ
 106. ఇంతదాక నాతో నీవు యెన్ని సుద్దు లాడితివి
 107. ఎడద కోవెల నీకు విడిదిగా నిచ్చితిని
 108. నీకు నాకు నడుమ దూరము
 109. నీ మౌనం నన్ను బాధిస్తోంది
 110. ఇది నీ విచ్చిన జీవితము
 111. ఎవరు?
 112. కొలను
 113. మరల దూరం చేసి నన్ను ఏడ్పించకు
 114. ఇదింకా బాగుంది
 115. ఈ దారెటు పోతుందో ఎవరికి తెలుసు?
 116. పంచాగ్నిహోత్రాల మధ్య సాధన
 117. శ్రీవిఘ్నరాజ సరసపదలు
 118. కలుషవిదారిణి నారాయణీ
 119. అవునా?
 120. అవునా? - 2
 121. అవునా? - 3
 122. అవునా? - 4
 123. అవునా ? - 5
 124. అవునా? - 6
 125. అవునా? - 7
 126. అవునా? - 8
 127. అవునా? - 9
 128. అవునా? - 10
 129. అవునా? - 11
 130. అవునా? - 12
 131. అవునా? - 13
 132. అవునా? - 14
 133. అవునా? - 15
 134. అవునా? - 16
 135. అవునా? - 17
 136. అవునా? - 18
 137. అవునా? - 19
 138. అవునా? - 20
 139. అవునా? - 21
 140. ఇది శోకము, ఒక నాటికి ఇది తీరును ... ఇది తీరును ...
 141. ఒకచోట .. వేరొకచోట....
 142. ఇల్లు ముక్కలైన తల్లి యేడ్చును గాని...
 143. ఏమి చేయ మందు వీశ్వరా
 144. శివలింగ స్తుతి (దండకం)
 145. కొంచెం నా సంగతి.
 146. బంతిపూలమధ్య పాప
 147. వంద వసంతాలూ - ఒక గ్రీష్మమూ
 148. నా గురించి నేను
 149. ప్రశ్న
 150. శ్రీకాళహస్తిమాహాత్మ్యంలో శివస్తుతి రగడ
 151. శ్రీమదాంధ్రమహాభారతంలో నన్నయ్యగారు అర్జునుడిచే చేయించిన శివస్తుతి దండకం
 152. విన్నపం
 153. సృష్టి
 154. కాలము - దైవము
 155. ఈశ్వర నీవే యిచ్చినది . . . .
 156. నీ మాట విందునని నా మాట విందువా?
 157. ఏమి చేయమందు వీశ్వరా
 158. పరమపదసోపానపటము
 159. ఊరూ పేరూ తెలియని వాడా
 160. ఈశ్వరుడంటే హితకరుడు
 161. శ్రీరాము డున్నాడు చింత యేల
 162. పిలువరే కృష్ణుని ..... (సవ్యాఖ్యానంగా అన్నమయ్య సంకీర్తన)
 163. నల్లనయ్య ఎందుకు నలుపు?
 164. దేవుడికో విన్నపం
 165. నల్లని వాడవని నవ్వేరా
 166. కోపమేల తాపమేల కొంచ మాగి వినుము
 167. భావించ వలయును పరమపూరుషుని
 168. నరసన్న దరిసెనము నానాశుభదాయకము
 169. చిరుజీవికి హితవు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.