13, మే 2024, సోమవారం

లేడా రాముడు లేడా నీయెడ

లేడా రాముడు లేడా నీయెడ

వాడేగా నీకేడుగడ


కూరిమితో నిను చేరదీయుటకు

    శ్రీరఘురాముడు లేడా

వీరిప్రేమ కని వారిప్రేమ కని

    వెంపరలాడుట లేలా


ధారాళముగా దయలు కురియుటకు

    దశరథరాముడు లేడా

వీరికరుణ కని వారికరుణ కని

    వెంపరలాడుట లేలా


కొల్లలుగా సిరులెల్ల నిచ్చుటకు

    చల్లనిరాముడు లేడా

ఎల్లదిక్కులను సిరులను వెదకుచు

    నిటునటు తిరుగుట లేలా


వెల్లడిగా నరిషట్కము నణచగ

    వీరుడు రాముడు లేడా

అల్లరి చేసే కామాదులు గల

     వన్న బెంగ నీకేలా


చింతలన్నిటిని తొలగించుటకై

    సీతారాముడు లేడా

చింతలవంతల జిక్కి కృశించుచు

    చిన్నబోవ నీకేలా


అంతరంగమున శాంతి నించుటకు

    నయోధ్యరాముడు లేడా

అంతులేని దీసంసారం బని

     యంతగ భయపడ నేలా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.