2, నవంబర్ 2019, శనివారం

లంచమిచ్చి మాన్పలేరు రామభక్తిని


లంచమిచ్చి మాన్పలేరు రామభక్తిని బెది
రించి దాని నెవ్వ రడ్డగించను లేరు

మంచిబుధ్ధి కలవారును మాన్యచరితులగు వారును
నంచితముగు రామనామ మవలంబింప
వంచకులగు వారు చేరి బహుధా యత్నించి రేని
కొంచెమైన ఫలముండదు గోవిందుడా

పట్టుదల కలవారును పరమయోగులగు వారును
పట్టి రామపాదములను వదలక యున్న
చుట్టుముట్టి తులువలెన్ని చిత్రాలు చేసిన గాని
గొట్టుచేయ లేరు కదా గోవిందుడా

కాము నీడ్చితన్నిన వారు పామరత్వ మెఱుగని వారు
రామతత్త్వ చింతనమున రంజిల్లగను
తామసులు చెడగొట్టుటకు తలక్రిందులైనను గాని
ఏమి లాభము గోవింద యెంచి చూడగ