1, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

నమ్మిన నమ్మకున్న నారాయణుడే


నమ్మిన నమ్మకున్న నారాయణుడే
యిమ్మహి నాథుడై యెసగుచుండును

పొగడుగాక తెగడుగాక తగ నెల్లవేళలను
జగము నం దొక్కడు హరిస్మరణంబు చేసిన
పగవాడగు భక్తుండగు వాని యెడదలోపల
నగుచు తిష్ఠవేయును నారాయణుడెప్పుడు

కనకకశిపు జొచ్చి హృదయగహ్వరంబున నుండె
నినకులేశు డగుచు రావణునిలోన నిండె
వెనుక కంస శిశుపాలుర మనోవీధు లందుండె
మనసు నిండియుండు వాడు మరినాథుడే కదా

రాముడై హనుమ హృదయరాజీవ మందుండు
రామ రామ యనువారిని రక్షించుచు నుండు
కామితార్ధప్రదుడగుచు కనికరించుచు నుండు
ఏమయ్యా రక్షకుడే యెసగ నాథుడు కదా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.