30, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

ప్రేమతో పాడుకొనుడు విబుధులారా ..

ప్రేమతో పాడుకొనుడు విబుధులారా

రామనామాంకితములు రసరమ్యగీతములు ప్రేమతో ..
కామితార్ధప్రదాయకుని ఘనతచాటు గీతములు ప్రేమతో ..
స్వామి దివ్య మహిమలను చాటిచెప్పు గీతములు ప్రేమతో..
రామభక్తహృదయములను రంజించు గీతములు ప్రేమతో..

రామకథాగానముతో రాజిల్లెడు గీతములు ప్రేమతో ..
స్వామికటాక్షమును గూర్పజాలునట్టి గీతములు ప్రేమతో ..
పామరత్వజాడ్యమును బాపునట్టి గీతములు ప్రేమతో ..
రామభక్తులతో కలసి రామునిపై గీతములు ప్రేమతో ..

భూమిజామనోహరుని పొగడునట్టి గీతములు ప్రేమతో ..
స్వామిరూపవర్ణనమును సలుపునట్టి గీతములు ప్రేమతో ..
స్వామి కృపను తెలుపునట్టి చక్కనైన గీతములు ప్రేమతో ..
రామభక్తవిజయములను రమ్యమైన గీతములు ప్రేమతో ..కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.