13, ఫిబ్రవరి 2018, మంగళవారం

వెఱచి పఱచునె రామవిభుని సేవకుడు


తఱచై శ్రీరామకృప తలగాచి యుండగ
వెఱచి పఱచునె రామవిభుని సేవకుడు

నిదురనైనను వాడు నీరేజనేత్రుని
సదమలనామమే జపియింప
హృదయాళువగువాని హృదయాలయంబున
విదితంబుగ రామవిభు డుండగను

సాకేతవిభు ధర్మసామ్రాజ్యమై యొప్పి
లోకముండుట బుధ్ధిలో నెఱిగి
శోకమోహరహిత సుస్థితి గొనియుండ
చేకొన రఘుపతి చిరునగవులను

కలి టక్కులేమియు వానికడ పనిచేయవు
కలవరపఱుచ లేడు కాలుడును
బలవంతులైన దుర్ఫలులైన హరికృప
కలిగియుండిరేని కలుగ దే భయమును