1, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

ఏమి నీతిమంతుడ వయ్య


  

ఏమి నీతిమంతుడ వయ్య యిటు నను విడిచేవు
తామసంపు బుధ్ధుల మధ్య దయమాలి నీవుఅడిగిన వారి కెల్ల నప్పు డభయ మిచ్చినావు  
పుడమి నిండె నీదు కీర్తి పున్నమిశశి వెలుగై
నడుమ నేమి వచ్చె నయ్య  నాకిట్లు చేయగ
బడలి యున్నావో రామభధ్ర నీవు నేడు  
॥ఏమి॥


అప్పుడెప్పుడో రేగి యసురుల జంపినావు
గొప్పగా నీ యవని మీద కొలువు దీరి నావు
ఇప్పు డసురు లగుచు నరు లెగురుచున్న జుచి
చప్పున దండించ రావు జానకీశ నేడు
॥ఏమి॥


నిన్ను నమ్ముకొన్న వారి వెన్నంటి యుండక
యెన్నడు లే నట్టి రీతి నింత కరుణమాని
యున్నా వే మయ్య  వేచి యున్నాను నీవే
చిన్నచూపు చూచిన నేమి చెప్పవచ్చు రామ
॥ఏమి॥

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.