6, నవంబర్ 2013, బుధవారం

అవునా? - 9
నీ వేగులే ఈ సూర్యచంద్రులు
నీ వేగులే ఈ పంచభూతాలు
కావాలా ఇంత కాపలా నామీద
నీ వాడిని నేను నా వాడివి నీవు
2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.