9, నవంబర్ 2013, శనివారం

అవునా? - 12
ప్రతిరోజూ కలలొస్తాయి
ప్రతికలలో నువ్వొస్తావు
ప్రతిరోజూ రాత్రికోసం
బ్రతకట మొక సంతోషం