8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

అవునా? - 11
సురసిధ్ధోరగగంధర్వాప్సర
నిరంతరసంకీర్తనారావాలు
త్వరగా రమ్మని పిలిచే యీ
నరుడిఘోష నిను విననిస్తాయా
2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.