19, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

అవునా? - 21నా యిళ్ళు పడదోసి నవ్వుచుందువే
నీ యింటికి రమ్మని నిలదీయుదువే
నీ యింటికి దారేదో నీవు తెలుపక
మాయగాడ నేను వచ్చు మాట యున్నదాకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.