5, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

అవునా? - 8
నువ్వు గొప్పవాడివనీ నమ్ముతున్నాను
నువ్వు మాయగాడివనీ నమ్ముతున్నాను
నువ్వు మంచివాడివనీ నమ్ముతున్నాను
నన్ను కూడ కాస్త నమ్మమంటున్నాను
1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.