17, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

అవునా? - 19ఇక్కడకు వచ్చిన నేను ఏమి సాధించానో‌ తెలియదు
ఇక్కడకు నే నింకేదైనా సాధించాలని వచ్చానా చెప్పు
ఇక్కడ నువ్వు చెప్పింది చేస్తూపోతే చాలనుకున్నాను
అక్కడికీ ప్రతిపని లోనూ నీ సహాయం తీసుకుంటూనేకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.