2, మార్చి 2021, మంగళవారం

ఏమాట కామాట

 ఏమాట కామాటయే చెప్పవలెను

రామనామ మొకటే రక్షించును


రక్షించనేరవు ద్రవ్యనిధుల గనులు

రక్షించనేరవు రాజ్యాధికారాలు

రక్షించనేరరు రమణులు బిడ్డలును

రక్షించునే కాక రామనామము


పరమెట్లు లిచ్చును బహుగ్రంథపఠనము

పరమెట్లు లిచ్చును బహుదేవపూజనము

పరమెట్టు లిచ్చును బహుక్షేత్రదర్శనము

పరము రామనామము ప్రసాదించును


దీపముండగానే దిద్దుకో యింటిని

యూపిరుండగానే శ్రీపతిని వేడుము

ఆపకుండ చేయుమా హరి రామనామము

కాపాడు రామనామ ఘనత నిన్ను